תמ”א 38 שינוי מס’ 2 מסמך המקור

להלן תכנית המקור של תמ”א 38 שינוי מס’ 2 שהתפרסמה בשנת 2009 בנוסחה המלא כפי שפורסם ע”י משרד הפנים ואושר ע”י הממשלה בשנת 2010:

חוק התכנון והבניה התשכ”ה – 1965

תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמ”א 38 שינוי מס’ 2

שם התכנית 

1. תכנית זו תקרא : תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה תמ”א 38 שינוי מס’ 2 (להלן “התכנית” או “תכנית זו”), המהווה שינוי לתכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה תמ”א 38 (להלן “התכנית העיקרית”) ותמ”א 38 / 1 א’. מטרת התכנית 2. לשנות ולהבהיר את הוראות ותחולת התכנית העיקרית בנושאים הבאים:

(א) קביעת הסדרים להריסת מבנה אשר נדרש בו חיזוק בפני רעידות אדמה והקמתו מחדש

(ב) תחולת התכנית העיקרית על מבנים שנבנו ע”פ היתר שניתן קודם ה-1.1.80 אולם נעשו בהם תוספות בנייה לאחר מכן

(ג) ביטול הפטור האמור בסעיף 13.5 לתכנית העיקרית

(ד) הבהרת הוראות התכנית בדבר שילוב בין האפשרויות השונות לתוספות בניה המותרות ע”פ התכנית העיקרית

(ה) הבהרת הוראות התכנית ביחס לשיקול הדעת של הועדה המקומית למתן היתר בניה בתחום הסביבה החופית

יחס לתכניות אחרות

3. התכנית מהווה שינוי לסעיפים 2, 6.4, 6.5, 11.1, 11.3, 13.5, 21 בתכנית העיקרית, ולסעיף 4 לתמ”א 38/ 1. אין בתכנית זו לשנות מכל יתר הוראות התכנית ותמ”א 38 / 1 א’.

שינוי לסעיף 2 מטרת התכנית

4. לסעיף 2 להוראות התכנית העיקרית יתווסף סעיף קטן 2.4:
“2.4 לקבוע הסדרים תכנוניים להריסת מבנה קיים אשר נדרש בו חיזוק בפני רעידות אדמה והקמתו מחדש”

שינוי לסעיף 4 בתמ”א 38 / 1 א’ תחולת התכנית

5. האמור בסעיף 4 להוראות תמ”א 38 / 1 א’ יסומן 4.1 ולאחריו יבוא:
. ” 4.2 תכנית זו תחול על מבנים קיימים אשר הוצא היתר לבנייתם קודם ה-1 בינואר 1980, ולאחר הקמתם נעשו בהם תוספות בנייה, ונקבע בכתב ע”י מהנדס כי
לא נבנו ע”פ תקן ישראלי 413 כפי שהיה בתוקף במועד הוצאת היתר הבניה לתוספת, ובלבד שההיתר לתוספת הבניה ניתן קודם כניסתה לתוקף של תכנית זו”

שינוי לסעיף 6.4 יחס לתכניות אחרות

6. בסעיף 6.4 להוראות התכנית העיקרית לאחר המילים “תוספות בניה” יבוא : ” או הריסת מבנה והקמתו מחדש”

שינוי לסעיף 6.5 יחס לתכניות אחרות

7. בסעיף 6.5 להוראות התכנית העיקרית לאחר המילים “תוספת בניה” יבוא ” או הריסת המבנה והקמתו מחדש”

שינוי לסעיף 11.1 תוספת בניה לצורך חיזוק מבני מגורים

8 א בסעיף 11.1 להוראות התכנית העיקרית לאחר המילים “באחת מהאפשרויות
הבאות” יבוא: “ואולם לעניין סגירה ומילוי של קומה מפולשת יחול גם האמור
בסעיף 11.1.4 (ב)”
8 ב האמור בסעיף 11.1.4 להוראות התכנית העיקרית יסומן באות (א) ולאחריו יבוא:
” (ב) הועדה המקומית, על פי חוות דעתו של מהנדס הועדה, רשאית לאשר בבנין בעל קומה מפולשת תוספת זכויות בניה כאמור בסעיף 11.1.1 ביחד עם תוספת זכויות בניה כאמור בסעיף 11.1.1 ביחד עם תוספת זכויות בניה לפי סעיפים 11.1.2 ו-11.1.3 “

שינוי לסעיף 11.3 תוספת בניה לצורך חיזוק מבני מגורים

“ניתן יהיה לשלב את אחת מהאפשרויות של תוספת יחידות דיור במבנה כמפורט בסעיף 11.1, ביחד עם תוספת בניה לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות במבנה כמפורט בסעיף 11.2.
11.3.1 במקרה של שילוב כאמור בסעיף 11.3:
(א) קווי הבניין של המבנה המורחב יהיו על פי אלה שנקבעו להרחבת דיור על פי סעיף 11.2 (א)
(ב) שטחה של הקומה המפולשת כאמור בסעיף 11.1.1 יהיה שטח הקומה המפולשת הקיימת, בתוספת השטח הנוסף המותר לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות במבנה כמפורט בסעיף 11.2.
(ג) שטחה של הקומה הנוספת כאמור בסעיף 11.1.2 יהיה שטח הקומה הטיפוסית של המבנה הקיים, בתוספת השטח הנוסף המותר לשם הרחבת יחידות הדיור הקימות כאמור בסעיף 11.2.
(ד) שטחו של האגף הנוסף כאמור בסעיף 11.1.3 יהיה שטח הקומה הטיפוסית של המבנה, בתוספת השטח הנוסף המותר לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות כאמור בסעיף 11.2
(ה) על תוספת זכויות בניה כאמור בסעיף 11.1.4 (ב) יחולו הוראות סעיפים קטנים ב – ד :

ביטול של סעיף 13.5 חיזוק במסגרת ניצול זכויות מאושרות

10 סעיף 13.5 להוראות התכנית העיקרית – ימחק

תוספת סעיף חדש 14 א. הריסת מבנה והקמתו מחדש

11. לאחר סעיף 14 להוראות התכנית העיקרית יבוא:
“14א. הועדה המקומית רשאית להתיר הריסת מבנה אשר הוצא היתר לבנייתו קודם ה-1 בינואר 1980 ונקבע על ידי מהנדס כי יש צורך בחיזוק המבנה בפני רעידות אדמה כאמור בסעיפים 8 ו-9 , והקמתו מחדש בתוספת זכויות בניה כאמור סעיפים 11 – 14, ובכפוף לאמור בסעיפים 13.3 ו-13.4 אם התקיימו תנאים אלה:
(א) יעוד המבנה החדש ושטחי הבניה יהיו לפי התכניות המפורטות שחלות במקום בתוספת שטחי הבניה האמורים בתכנית זו.
(ב) קווי הבניין של המבנה החדש לא יחרגו מקווי הבניין לפי התכניות המפורטות שחלות במקום. תותר בנית חנייה תת-קרקעית עד לגבול המגרש. למען הסר ספק, הוראות סעיפים 11.1.3 (א), 11.2 (א) ו-11.3 לתכנית העיקרית לעניין התרת חריגה של קווי הבניין לא יחולו על המבנה החדש.
(ג) הצגת פתרון חנייה לשביעות רצונו של מהנדס הועדה המקומית.
(ד) הגשת התכניות והמסמכים הבאים:
(1) תכניות לעיצוב המבנה. תכנית כאמור תוכן בהתאם להוראות הבניה הקבועות בתכנית מפורטת שחלה במקום.
(2) תכנית פיתוח של המגרש כולל שטחי חניה, התשתיות של המבנה, גדרות (אם נדרשות), שטחי גינון, שבילים וכו’
(ה) עמידה בדרישות סעיפים 26, 27 בתכנית זו, בשינויים מתחייבים.
(ו) הוראות סעיף זה לא יחולו על מבנים שמיועדים לשימור ומבנים בעלי ערך היסטורי ואדריכלי”

שינוי לסעיף 21 שיקול דעת הועדה המקומית למתן היתר לתוספות בניה

12. לאחר סעיף 21.2 בתכנית העיקרית יבוא:
“21.3 אם המבנה נמצא במרחק הקטן מ-300 מטר מקו החוף, תבחן השפעת תוספות בניה או הריסת מבנה והקמתו מחדש על הסביבה החופית”

משרד הפנים – תמ”א 38/2 הוראות התכנית – נוסח מלא